LOA SPE - SG 102A

LOA SPE - SG 102A

LOA SPE - SG 102A

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

(1 active + 1  passive ) + amply

Coâng suaát:60Wx2 = 120W

Troïng löôïng : 22 Kg

NSX: PRC+USA